A A A

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta.

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością podmiotu leczniczego.

Świadczeniodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;
 • osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • upoważnionym organom.

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna może być udostępniana także:

 • innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest ona niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom – jeżeli badanie, którego dotyczy dokumentacja, zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności – w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych – w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń – za zgodą pacjenta;
 • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia – w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
 • szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych – bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej.

Formy udostępniania

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

1) W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Formularze są dostępne w Rejestracji lub gotowe do pobrania w zakładce "pliki do pobrania".

2) W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej sporządzonego w obecności pracownika upoważnionego do wydania kopii dokumentacji medycznej. W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego,

3) Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godz. 8.00-18.00  lub przesłać na adres Centrum Medycznego AGMED,

4) Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty   dostarczenia wniosku.

5) Odbiór kopii dokumentacji  medycznej w godz. 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku, w dni  robocze  w  Rejestracji Centrum Medycznego AGMED.

Zasady odpłatności udostępnionej dokumentacji medycznej.

1) Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii Centrum Medyczne pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

2) Wysokość opłat w CM AGMED wynosi:

a) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 5 zł

b) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 50 gr

c) za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, dla danych gromadzonych w postaci elektronicznej - 5 zł

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

 

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.);

• Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (DzU z 2009 r. nr 52 poz. 417 z późn. zm.);

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póżn. zm.)

• Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  21  grudnia  2010  r.  w  sprawie  rodzajów dokumentacji  medycznej w zakładach opieki  zdrowotnej oraz sposobu  jej przetwarzania (DzU nr 257 poz. 11697 z późn. zm.).